Všeobecné obchodní podmínky pro prodej e-booku

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele")


I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou "VOP") platí pro nákup e-booků (elektronických knih ve formátu PDF), dále též i jen jako "digitální obsah" nebo "ebook" přes webové rozhraní www.bio-kadernictvi.cz.
fina Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.bio-kadernictvi.cz souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než ebook koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním e-booku. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko "Odeslat", mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:
• I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
• II. Důležité pojmy (definice)
• III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
• IV. Cena e-booku a platba
• V. Dodací podmínky
• VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
• VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
• VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
• IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
• X. Závěrečná ustanovení


II. Důležité pojmy (definice)
1. Prodávající
• Prodávajícím je Aleksandra Nentcheva
• IČO: 02229200
• Se sídlem: Na Petřinách 1768/49, 162 00 Praha- Břevnov
• Kontaktní telefon: 704 088 200
• Adresa pro doručování elektronické pošty: info@bio-kadernictvi.cz
2. Kupující: Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní https://www.bio-kadernictvi.cz/ uzavře s naší společností jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím zakoupí ebook. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost, která v objednávkovém formuláři vyplní název firmy, IČO nebo DIČ) anebo spotřebitel.
3. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
4. Spotřebitelská smlouva: Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující objednává ebook přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
2. Popis e-booku: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného e-booku včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. Objednání e-booku: Pro objednání e-booku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a způsob úhrady, který je možný pouze kartou.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené ––Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku a zaplatit xxx Kč", kde xxx značí celkovou částku objednávky.
O obdržení objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
4. Uzavření kupní smlouvy: Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.


IV. Cena e-booku a platba
1. Cena e-booku: Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena e-booku. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru e-booku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko "Odeslat objednávku a zaplatit xxx Kč") je proto již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u e-booku v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu e-book dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám e-book dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
4. Způsob platby:
Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
• Platba online kartou: Online platby kartou pro nás zajišťuje společnost Comgate a.s. skrze platební bránu Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, je licencovaná Platební instituce se sídlem v Česku. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
Po dokončení platby budete přesměrováni na stránku s potvrzením objednávky s uveřejněným odkazem pro stažení zakoupených digitálních produktů. Platba je potvrzena okamžitě a objednávka je zpracována a dokončena ihned po uhrazení.


Kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. Kupní cena se hradí v korunách českých.
6. Splatnost kupní ceny:
V případě online platby kartou je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.
O přijetí platby vám bude vystaven doklad o přijaté platbě – faktura, kterou u online platebních metod obdržíte po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
E-book není možné hradit formou splátkového kalendáře.


V. Dodací podmínky
1. Způsob předání e-booku: e-book ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. E-book si budete moci okamžitě stáhnout také po dokončení objednávky – bezprostředně po platbě a to na stránce s informacemi o dokončení objednávky.
2. Dodací lhůta: U platby online platební kartou bude e-book dodán obratem po provedení platby.
3. Náklady na dopravu: S ohledem na charakter produktu (e-booku) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu, e-book je digitální produkt bez hmotného nosiče.
4. Po dodání e-booku si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).


VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
1. Digitální obsah (e-book) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn ke stažení. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí e-booku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. E-book slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím našich hlubokých znalostí, zkušeností a know-how v oblasti kadeřnictví. Jedná se o návody a doporučení a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad, know-how a doporučení uvedených v e-booku.


VII. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením e-booku výslovně souhlasíte s tím, že vám e-book (digitální obsah) bude dodán bezprostředně po provedení úhrady. Pokud vám na základě tohoto vašeho souhlasu bude e-book dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady e-booku (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy.
2. V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán, pak během této 14denní lhůty (ještě před tím, než bude produkt dodán), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ). Odstoupení můžete poslat přímo v textu e-mailu zaslaného na adresu info@bio-kadernictvi.cz. Přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14 dní od doručení odstoupení vám pak vrátíme peníze, které jste nám za produkt uhradili. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
3. Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem nebo těmito VOP. Pokud by z vaší strany jako Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
4. Je-li Vám společně s ebookem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z naší strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva na dárek (bonus) účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.


VIII . Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@bio-kadernictvi.cz
2. Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi námi, jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).


IX. Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 01.05.2024


+420 704 088 200
info@bio-kadernictvi.cz
© 2024— Aleksandra Nentcheva — All Rights Reserved.